Выделенное 

Рейдерів – за грати, підприємцям – працювати

Рейдерів – за грати, підприємцям – працювати Фото: politeka.net Рейдерів – за грати, підприємцям – працювати Фото: politeka.net

Інвестиційний клімат в Україні напряму залежить від захищеності підприємців від рейдерських атак, здатності захистити своє майно та вміння протистояти несанкціонованим діям. Трапляється, коли разом із силовим сценарієм захоплення підприємства діють також підступними юридичними методами.

Наприклад, один із методів – маніпуляції заборгованостями перед кредиторами. В цьому випадку рейдери збирають інформацію про всі кредитні зобов’язання підприємства, перекуповують їх у кредиторів. Проте це відбувається без інформування позичальника. Особливо вигідними для рейдера є прострочені заборгованості, ціна яких значно нижче і вимоги до них пред’явити можна негайно. На підставі інформації про кредитну заборгованість агресори можуть порушувати нормальну роботу фірми шляхом зриву угод, руйнування ділових зв’язків, накладення арешту на рахунки у зв’язку з великою заборгованістю, збільшення боргу за рахунок штрафів.

Крім цього, рейдери намагаються перекрити можливі шляхи фінансування заборгованості. Буває інший шлях – підробка документів. Відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України, підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою,яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права абозвільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток,штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від формивласності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метоюабо їх збут караються штрафом до 17 000 грн або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

Складання чи видача працівником юридичної особи незалежно відформи власності, який не є службовою особою, складання чи видача приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чибланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи караються штрафом до 3400 грн або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на строкдо 3 років.

Використання завідомо підробленого документа карається штрафом до 850 грн або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

Рейдери проходять державну реєстрацію об’єктів нерухомості зпідробленими документами, а потім пускають у хід відпрацьовану схемуреалізації майна через підставні компанії.

Що робити у таких випадках?

Якщо Ви виявили незаконну перереєстрацію нерухомості або бізнесу,незаконне припинення або скасування права власності, насамперед звертайтесьдо правоохоронних органів та напишіть скаргу до комісії Міністерства юстиціїз питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Проте раніше була єдина можливість повернути незаконноперереєстроване майно або бізнес – звернутися до суду. Цей процес мігзатягнутися на роки, а предмет спору не завжди повертався до законноговласника. Нині існує альтернативний спосіб повернення незаконно відчуженогомайна та бізнесу – звернутися до Комісії Мін’юсту.Які скарги розглядає Комісія?

Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації діє якпостійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган при Міністерстві юстиції України.

До компетенції Міністерства юстиції України належить розгляд скарг:

 на рішення державних реєстраторів про державну реєстрацію речовихправ на нерухоме майно та їх обтяжень;

 на проведені державним реєстратором реєстраційні дії в Єдиномудержавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців тагромадських формувань;

 на рішення, дії або бездіяльність Головних територіальних управліньюстиції Міністерства юстиції України (з питань розгляду скарг, якіналежать до їх компетенції).

У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майноМіністерство юстиції України розглядає скарги:

1) на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також колинаявний судовий спір щодо нерухомого майна);

2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерстваюстиції України.

У сфері державної реєстрації бізнесу Міністерство юстиції Українирозглядає скарги:1) на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків,якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерстваюстиції України.На підставі висновків Комісії приймаються рішення у формі наказівМіністерства юстиції України про задоволення (повне або часткове) скарги абопро відмову у задоволенні скарги.До компетенції Міністерства юстиції України не відноситься розглядскарг на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, колитаке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомогомайна наявний судовий спір, та розгляд скарг на реєстраційні дії, проведені напідставі рішення суду. 

Як правильно скласти скаргу?

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора,суб'єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її правапорушено, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чиперебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), атакож найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подаєтьсяпредставником;

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та нормизаконодавства, які порушено, на думку скаржника;

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного ускарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішеннядержавного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєструправ;

6) підпис скаржника або його представника з зазначенням датискладання скарги.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора,суб'єкта державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівабо територіального органу Міністерства юстиції України подається особою,яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чиперебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), атакож найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подаєтьсяпредставником;

2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та нормизаконодавства, порушені на думку скаржника;

3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

3-1) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеногоу скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення,повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесеннявідомостей до Єдиного державного реєстру;

4) підпис скаржника або його представника з зазначенням датискладення скарги.

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копіїдокументів, що підтверджують факт порушення прав скаржника в результатіприйняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також якщоскарга подається представником скаржника – довіреність чи інший документ,що підтверджує повноваження такого представника, або копія такогодокумента, засвідчена в установленому порядку.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції Українита його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняттярішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатисяпро порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерстваюстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції Українипротягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або здня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її праввідповідною дією чи бездіяльністю.

Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Міністерством юстиції України або його територіальним органом, а в разінадсилання скарги поштою – дата отримання відділенням поштового зв'язку відскаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або наконверті.

У разі якщо останній день строку для подання скарг, припадає навихідний або святковий день, останнім днем строку вважається першийробочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

У яких випадках Комісія може відмовити у задоволенні скарги?

Відмова можлива, якщо скарга оформлена з порушенням вимог, таякщо на момент прийняття рішення за результатом розгляду скарги відбулася державна реєстрація цього права за іншою особою, ніж зазначена у рішенні, що оскаржується на момент прийняття рішення про задоволення скарги шляхомскасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореноїюридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи-підприємця, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або шляхом проведенняреєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичнихосіб-підприємців та громадських формувань проведено наступну реєстраційнудію щодо відповідної особи.

Якщо наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмовупозивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позовувідповідачем або затвердження мирової угоди сторін.

Якщо наявна інформація про судове провадження у зв’язку зі споромміж тими самими сторонами, з того самого предмета і підстав.- В органі розглядається скарга з цього питання від того самогоскаржника.- Відмова також можлива, якщо скарга подана особою, яка не має на цеповноважень. На приклад у представника немає довіреності.- Закінчився встановлений законом строк подачі скарги.

Розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенціїоргану (право на проведення реєстраційних дій було набуто на підставі рішеннясуду, скарга не стосується проведення реєстраційних дій тощо).

Державним реєстратором, територіальним органом Міністерства юстиції України прийнято таке рішення відповідно до законодавства.

Якщо Ви не згодні з рішенням Комісії, можете звернутися до суду.

Мін’юст не є останньою інстанцією у вирішенні питання захисту порушених прав у сфері державної реєстрації нерухомого майна або бізнесу.

До речі, про зміни у Реєстрі нерухомості можна дізнатися через sms-повідомлення, електронний лист, а також через сповіщення в кабінетікористувача за допомогою спеціального сервісу SMS-Маяк через «Он-лайнбудинок юстиції» online.minjust.gov.ua. Контролюючи всі реєстраційнідії щодо свого майна, Ви маєте змогу оперативно відреагувати на незаконні діїта зупинити спроби рейдерського захоплення.

Якщо Ваші права порушуються, звертайтесь до правопросвітницькогопроекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» за телефоном 0800 213 103. Тут Виможете отримати правову консультацію та зразки оформлення всіх необхіднихзаяв.Захищайте свої права з Мін’юстом!

Читайте также:

 

Комментарии

Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированны? Войти на сайт
Гость
21.02.2020
Если вы хотите зарегистрироваться, пожалуйста заполните формы имени и имя пользователя.

Изображение капчи

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

Проверь своего бизнес-партнера

Сервис «Проверь своего бизнес-партнера» - получи информацию о компании по коду ЕГРПОУ, названию компании или фамилии руководителя.

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов

 

^