Выделенное 

Дорожня карта переходу до довгострокового планування в секторі теплопостачання України

Дорожня карта переходу до довгострокового планування в секторі теплопостачання України

Як зазначалося у попередніх статтях авторів, в Україні фактично відсутнє законодавче регулювання здійснення довгострокового планування теплопостачання, що негативно впливає на сектор вцілому.

Для того, щоб довгострокове планування в секторі теплопостачання почало здійснюватися, необхідно внести ряд змін до чинного законодавства України. Внесення змін до законодавства завжди потребує багато зусиль з боку органів державної виконавчої влади та законодавця. Тому, як правило, перед формулюванням тексту норм законів чи підзаконних актів, розробляється попередній документ, який містить концептуальні основи регулювання, що планується запровадити. Цей документ має назву «Дорожня карта внесення змін до законодавства» або ж іншу аналогічну назву. Він також містить інформацію про чинні нормативно-правові акти, що вже певною мірою регулюють відносини, щодо яких буде прийнято нові норми, нормативно-правові акти, що будуть змінені або розроблені, та орієнтовний строк прийняття змін до чинних актів.

Таку ж структуру має розроблена Дорожня карта удосконалення законодавства України з метою переходу до довгострокового планування в секторі теплопостачання (далі – Дорожня карта). За ієрархією законодавства, Дорожню карту поділено на законодавчий та підзаконний рівень, тобто розподіл здійснено таким чином, щоб прийняття змін до законів здійснювалося в першу чергу, а на їх основі розроблялися підзаконні акти. Крім того, в Дорожній карті виокремлено також стратегічний рівень. Це здійснено з точки зору необхідності формування загальнодержавних цілей довгострокового планування сектору теплопостачання України.

Формування стратегічних цілей

Як правило, Стратегії державної політики у різних сферах затверджуються розпорядженнями, наприклад, Енергетична стратегія України на період до 2035 року, Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, Експортна стратегія України на 2017-2021 роки, – всі вони затверджені розпорядженнями Кабінету Міністрів.

На виконання прийнятих Стратегій зазвичай розробляються Плани заходів по їх реалізації, в яких містяться вже конкретні завдання, які необхідно здійснити, та відповідальні за їх реалізацію органи державної влади. Згідно цих завдань, відповідальні органи розробляють зміни до законів та підзаконних актів, що після їх прийняття стають обов’язковими до виконання.

За такою ж схемою, Дорожня карта передбачає розробку Стратегії розвитку сфери теплопостачання України, що, очевидно, буде затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України, а визначений Планом заходів відповідальний орган розроблятиме зміни до Закону України «Про теплопостачання» та інших законів з тим, щоб основні загальнодержавні цільові показники Стратегії знайшли своє відображення у вигляді обов’язкових норм закону. Дорожня карта пропонує здійснити це протягом 2019 року.

Внесення змін до законів

Дорожня карта передбачає, що значні зміни, пов’язані із запровадженням довгострокового планування в секторі теплопостачання, будуть внесенні до основного законодавчого акту, що регулює цей сектор, – Закону України «Про теплопостачання».

Процес внесення змін до законів передбачає спершу визначення основних термінів, що вживатимуться у них, задля чіткого розуміння суті нового регулювання. Оскільки сьогодні законодавство взагалі не передбачає здійснення планування у секторі теплопостачання, необхідно буде визначити термін «довгострокове планування теплопостачання» як на державному рівні, так і на рівні населених пунктів.

Основну складову планування теплопостачання населених пунктів становитиме розробка схем теплопостачання або ж планів розвитку теплопостачання населених пунктів. Як не дивно, чинний Закон України «Про теплопостачання» не визначає поняття «схема теплопостачання», хоча декілька його статей регулюють питання їх розроблення та погодження. Таким чином, необхідно буде також визначити оновлене поняття «схема теплопостачання». Невід’ємною складовою довгострокового планування виступатиме запровадження зон теплопостачання населених пунктів, отже поняття «зонування» теж необхідно буде визначити при внесенні змін до закону. Прагнення наблизити законодавство України до законодавства ЄС потребує також імплементації та визначення терміну «ефективне централізоване теплопостачання». Очевидно, що й інші терміни, пов’язані із довгостроковим плануванням, повинні з’явитися в оновленому законі.

Запровадження довгострокового планування передбачає також зміну принципів державної політики у сфері теплопостачання, повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері теплопостачання – все це повинно знайти своє відображення у чинних статтях закону шляхом внесення змін до них.

Крім того, передбачається поява нових статей Закону України «Про теплопостачання», що регулюватимуть порядок здійснення довгострокового планування, зокрема, статей, що визначатимуть новий порядок розроблення, погодження та основні вимоги до схем теплопостачання та планів розвитку теплопостачання населених пунктів, а також порядок зонування території населених пунктів. Питання довгострокового планування пов’язане також із необхідністю забезпечення недискримінаційного доступу до теплових мереж нових виробників теплової енергії, що потребує появи статті Закону, яка врегульовуватиме питання підключення до теплових мереж.

Очевидно, що зміни до Закону України «Про теплопостачання» будуть суттєвими і торкатимуться ледь не кожної його статті. У такому випадку може йти мова про прийняття нового закону, а існуючий закон у такому разі необхідно визнати таким, що втратив чинність. Однак, звичайно, це питання буде залишено на розсуд законодавця.

Законодавчий рівень запровадження довгострокового планування потребує також внесення змін до суміжних законів, що регулюють питання теплопостачання – Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про містобудівну документацію» та інших законів, що регулюють відносини у секторі теплопостачання.

Вдосконалення підзаконних актів

Дорожня карта передбачає необхідність розроблення протягом 2019 року підзаконних нормативно-правових актів, що регулюватимуть здійснення довгострокового планування систем теплопостачання в Україні.

Всі підзаконні нормативно-правові акти в Україні приймаються на виконання та з метою деталізації норм законів, тому зміни до Закону України «Про теплопостачання», а також до інших суміжних законів, передбачатимуть, що процедурні положення довгострокового планування визначатимуться на підзаконному рівні.

Дорожня карта пропонує два можливих варіанти удосконалення регулювання на підзаконному рівні. Перший варіант передбачає розробку двох основних підзаконних актів, що визначатимуть порядок довгострокового планування на рівні населених пунктів. Перший акт – це Методика розроблення планів теплопостачання населених пунктів. На сьогодні в Україні аналогічний підзаконний нормативно-правовий акт відсутній, а відповідно і зазначені плани теплопостачання не розробляються. Передбачається, що нова Методика встановлюватиме вимоги до розробки місцевими радами планів теплопостачання населених пунктів. Такі плани обов’язково повинні будуть розроблятися для всіх населених пунктів відповідно до нових вимог Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про містобудівну документацію» та інших законів, та в них будуть відображені цільові показники з термінами їх досягнення для конкретного населеного пункту, що повинні бути узгодженими з аналогічними загальнодержавними цілями.

Другий акт – це нова Методика розроблення схем теплопостачання населеного пункту. Сьогодні в Україні діють Методичні рекомендації з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України. Однак, положення зазначених Методичних рекомендацій потребують значного оновлення з точки зору підвищення значення схем теплопостачання, запровадження відповідальності за їх відсутність, встановлення обов’язкових вимог до змісту схем теплопостачання. При такому варіанті регулювання на рівні населених пунктів передбачається існування двох основних документів з планування теплопостачання – планів теплопостачання, а також схем теплопостачання населених пунктів.

Інший варіант удосконалення підзаконного рівня регулювання передбачає прийняття лише нової Методики розроблення схем теплопостачання населеного пункту. В такому разі у населеному пункті схеми теплопостачання будуть єдиним документом, в якому будуть зібрані всі цільові показники, а також технічні вимоги довгострокового планування теплопостачання населених пунктів.

Не менш важливе значення Дорожня карта надає необхідності удосконалення чинних Правил приєднання до теплових мереж. Новий порядок приєднання до теплових мереж теплогенеруючих установок повинен забезпечити недискримінаційне підключення нових виробників теплової енергії, для чого необхідно чітко визначити права та обов’язки власника мережі та нового виробника, а також вичерпні випадки, коли новому виробнику тепла може бути відмовлено у доступі.

Висновки

Розробка Дорожньої карти удосконалення законодавства України з метою переходу до довгострокового планування в секторі теплопостачання є першим кроком до запровадження нового регулювання у цій сфері. Вона є своєрідним орієнтиром для органів державної виконавчої влади та законодавця у цьому процесі і передбачає розробку нового законодавства на стратегічному, законодавчому та підзаконному рівнях. Дорожня карта визначає, що основні зміни будуть внесені до чинного Закону України «Про теплопостачання», однак і інші законодавчі та підзаконні акти потребують значного доопрацювання з тим, щоб довгострокове планування теплопостачання здійснювалося ефективно та забезпечило покращення інвестиційної привабливості сектору, і підвищення якості послуг для споживачів.

Стаття підготовлена за матеріалами проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Думки авторів, висловлені в цій публікації, не обов’язково співпадають з позицією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду Сполучених Штатів Америки.

Читайте также:

 

Комментарии

Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированны? Войти на сайт
Гость
11.07.2020
Если вы хотите зарегистрироваться, пожалуйста заполните формы имени и имя пользователя.

Изображение капчи

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

Проверь своего бизнес-партнера

Сервис «Проверь своего бизнес-партнера» - получи информацию о компании по коду ЕГРПОУ, названию компании или фамилии руководителя.

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов

 

^