Чому банкрутіють підприємства в Україні?

 Чому банкрутіють підприємства в Україні? Чому банкрутіють підприємства в Україні?

В умовах ринкової економіки одним із пріоритетів державної політики є оздоровлення господарського середовища. Від діяльності держави за цим напрямом залежить, насамперед, поліпшення бізнес-середовища та інвестиційного іміджу країни.

Наприклад, цьому сприяє ефективне функціонування інституту банкрутства. Можна стверджувати, що він є невід'ємним атрибутом механізму державного регулювання економіки, а процедура банкрутства використовується для очищення ринку від неефективних суб'єктів господарської діяльності. Якщо ж економіка виводиться з кризового стану, то потрібний механізм противаги, спрямований на відновлення платоспроможності підприємств-боржників. Для цього необхідно визначати ймовірність банкрутства стратегічних, містоутворюючих та соціально важливих підприємств, заздалегідь застосовувати заходи з випереджувальної фінансової санації та організаційної реструктуризації.

Поняття «банкрутство» характеризує неспроможність підприємства задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів, робіт та послуг, а також забезпечити обов'язкові платежі в бюджет та позабюджетні фонди.

Необхідно розрізняти поняття «неплатоспроможність» та «банкрутство»

Неплатоспроможність – це неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати грошові зобов'язання перед кредиторами після настання встановленого строку їх сплати, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.

Отже, відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі – Закон про банкрутство), банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відразу слід звернути увагу на те, що неспроможністю вважається нездатність боржника задовольнити не будь-які вимоги кредиторів, а тільки строго певні. Для визначення наявності неспроможності до уваги приймаються тільки два види вимог: за грошовими зобов’язаннями боржника та по сплаті боржником обов’язкових платежів, тобто податків та зборів. Невиконання всіх інших вимог не є підставою для визнання організації або підприємства боржником.

Під ліквідацією розуміється припинення суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення в порядку Закону про банкрутство вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

У постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, встановлених Законом про банкрутство, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом. У разі якщо справу про банкрутство порушено за заявою власника майна боржника (уповноваженої ним особи), господарський суд за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Обов’язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності в нього статусу арбітражного керуючого.

З дня свого призначення ліквідатор здійснює, зокрема, такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження, виконує функції з управління та розпорядженням майном банкрута, проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута, продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів у порядку, передбаченому цим Законом.

Майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, оцінюється ліквідатором. Початковою вартістю цілісного майнового комплексу є сукупність визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів. Під час продажу майна банкрута на аукціоні вартість майна, що визначається ліквідатором, є початковою вартістю.

Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому статтею 45 Закону про банкрутство.

У разі якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов’язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна. 

Як повернути борги з підприємств боржників, банкрутів?

Під час проведення процедури розпорядження майном Законом про банкрутство передбачається наступне. Відповідно до частини п'ятої статті 19 Закону про банкрутство, яка стосується мораторію на задоволення вимог кредиторів, дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів; на виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян; на виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов'язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.

Статтею 23 Закону про банкрутство передбачено, що кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування мають право протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі. Відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру кредиторів відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно з заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника,

На стадії санації Законом передбачається, що план санації обов'язково повинен передбачати серед інших заходів забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати (стаття 29 Закону).

Стаття 78 Закону, якою визначено умови укладення мирової угоди, встановлює, що не підлягає прощенню (списанню), відстрочці та/або розстрочці за умовами мирової угоди заборгованість із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, що належать працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, що належить працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин.

На стадії ліквідації всі вимоги щодо виплати заборгованості з заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, що належать працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, що належить працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі, задовольняються в першу чергу.

У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги (частина третя статті 45 Закону).

Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними (частина п’ята статті 45 Закону).

Окремо слід зазначити щодо питання про причини зростання заборгованості з виплати заробітної плати на стадії ліквідації. Так, відповідно до частини другої статті 41 Закону, з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури ліквідатор повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. При цьому відповідно до частини другої статті 47 Закону вихідна допомога звільненим працівникам боржника виплачується арбітражним керуючим у встановленому порядку з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. За таких умов після оголошення боржника банкрутом та до початку продажу його майна для задоволення вимог кредиторів у порядку встановленої Законом черговості об'єктивно може відбуватися різке зростання обсягу заборгованості перед працівниками боржника.

Щодо погашення заборгованості з заробітної плати

У травні поточного року відбулось погашення заборгованості з заробітної плати підприємства боржника КП по утриманню житлового господарства «Житлорембудсервіс» Деснянського району м. Києва, що склало 238,88 тис. грн.

При цьому у травні 2019 року виникла заборгованість на підприємстві ТОВ «Інбудінвест» на суму 69,90 тис. грн.

Враховуючи виникнення заборгованості по заробітній платі на ТОВ  «Інбудінвест», загальна сума зменшення заборгованості у травні склала 168,98 тис. грн.

У червні поточного року відбулось часткове погашення заборгованості з заробітної плати на підприємствах-боржниках, а саме:

-  УДК по транспортному будівництву «Укртрансбуд» – 665,07 тис. грн;

- ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Юк-постачання» – 478,34 тис. грн;

- Державне підприємство «Український державний науково-технічний і проектний інститут промислових технологій» – 223,25 тис. грн.

Загальна сума зменшення заборгованості у червні склала 1366,66 тис. грн.

У липні поточного року відбулось погашення заборгованості з заробітної плати на підприємстві ТОВ «Мостобудівельна компанія МСУ» на суму 332,88 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, сума зменшення заборгованості з заробітної плати за 3 місяці склала 1 868,52 тис. грн.

Державний орган з питань банкрутства сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.

Законом надано право державному органу з питань банкрутства контролювати діяльність арбітражних керуючих як суб‘єктів професійної діяльності шляхом проведення у встановленому порядку передбачених Законом заходів контролю.

З метою підвищення роботи в частині повноти погашення заборгованості з заробітної плати на підприємствах, щодо яких порушено справи про банкрутство, під час здійснення планових перевірок діяльності арбітражних керуючих в обов’язковому порядку включаються до переліку питань перевірки питання щодо вжиття арбітражними керуючими всіх передбачених законодавством заходів із погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, щодо яких арбітражні керуючі виконують повноваження керуючого санацією та ліквідатора.

Крім цього, під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю арбітражних керуючих у разі, якщо порушені у скарзі питання стосуються погашення заборгованості з заробітної плати, перевіряється повнота вжиття арбітражними керуючими заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати, дотримання ними вимог щодо черговості задоволення вимог кредиторів в частині погашення заборгованості перед працівниками боржника.

Також державний орган з питань банкрутства, зокрема, формує Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, що є складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань та встановлює порядок подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) державному реєстратору відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство, необхідних для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Пам’ятайте, якщо навіть Ваше підприємство не справляється з конкуренцією, неплатоспроможне та в процесі ліквідації, виплата заробітної плати для працівників – основне невід’ємне завдання.

Читайте также:

 

Комментарии

Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированны? Войти на сайт
Гость
11.08.2020
Если вы хотите зарегистрироваться, пожалуйста заполните формы имени и имя пользователя.

Изображение капчи

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов

 

^